Personuppgifter och hur Moln8 hanterar dem

Allmänna villkor>>

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra tjänster och ge erbjudanden som passar just dina behov.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Typ av personuppgifter vi samlar in
Kontaktuppgifter
När du blir kund hos Moln8 samlar vi in dina kontaktuppgifter:
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer.

Information om dina tjänster
Vi sparar även data om vilka av våra tjänster du beställer och använder samt på vilket sätt du använder dem.

Supportärenden
När du kontaktar vår support samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.


Så här samlar vi in personuppgifter
Vi samlar in och behandlar data som...

...du uppger själv när du blir kund hos oss.
...du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, chatt-konversationer, e-post och inspelade samtal.
...skapas när du använder våra tjänster – t ex när du besöker vår hemsida eller loggar in i någon av våra appar.
...vi hämtar från andra källor – t ex UC AB.
...samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.
Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.


Det här använder vi personuppgifter till
För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

Krav för att fullgöra avtalet med dig.
Krav för att fullgöra en för Moln8 rättslig förpliktelse.
Behandlingen ligger i både ditt och Moln8 intresse.
Samtycke från dig för just den behandlingen.
För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande av tjänster
Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de tjänster du beställt och prenumererar på, samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de tjänster du använder.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Kommunikation och support
Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp.

Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om dina tjänster, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster.

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

Utveckling av våra tjänster och produkter
Vi behandlar personuppgifter kring hur du använder våra tjänster samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Marknadsföring
För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster du använder och hur du använder dem.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Säkerhet och förhindrande av missbruk
Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande för våra tjänster och i vårt nätverk:

missbruk
intrångsförsök
attacker i form av t ex virus, DDOS
lagbrott
användning av våra tjänster som strider mot våra villkor
Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Lagstadgade skyldigheter
Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.


Så här länge sparar vi personuppgifter
Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen. Kontakta vårt dataskyddsombud för detaljer.


Till vem lämnar vi ut personuppgifter
Partners och underleverantörer
Vi har avtal med samtliga partners och underleverantörer inom EU, och EU standardavtalsklausuler för alla utanför EU. I förekommande fall används EU/US Privacy Shield-certifiering om behandling sker i USA. Avtalen reglerar bland annat vilka personuppgifter som behandlas, varför behandling görs, hur personuppgifter skall skyddas och hur länge de behandlas. Avtalen innehåller också instruktioner från personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde hur personuppgifterna får behandlas.

Notera särskilt att punkt 4.1 i bilaga A i Moln8s allmänna tjänstevillkor även gäller överföring till tredje land.

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

Moln8 uppdaterar denna förteckning med ändringar i personuppgiftsbiträdesförhållanden när sådana ändringar planeras. Ändringar införs i denna förteckning minst en månad innan ändringen genomförs.

Myndigheter
På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen.


Så här skyddar vi dina personuppgifter
Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Till exempel SSL/TLS, PGP och envägs hash-algoritmer.

Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

Vi har policyer och säkerhetsrutiner för bland annat:

informationssäkerhet
incidenthantering
riskanalys
mjukvaruppdateringar
säker konfiguration och hantering av enheter
kontor och serverhallar
mjukvaruutveckling
upplärning och utbildning
Moln8s personal är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.


Du bestämmer över dina personuppgifter
Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.

Dina och dina användares personuppgifter när Moln8 agerar personuppgiftsbiträde
I de fall du är personuppgiftsansvarig och Moln8 agerar personuppgiftsbiträde så regleras vår behandling av dina kunders personuppgifter i vår avtalsbilaga Personuppgiftsbiträdesavtal. Till exempel om du driver en webshop hos Moln8 där dina kunders beställningar lagras och behandlas på våra servrar, de epostkonton du har hos oss eller den data du har i våra databastjänster


Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund
När du säger upp ditt konto tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns syfte för fortsatt behandling. Vi meddelar även de eventuella partners och underleverantörer som behandlat din data att den ska raderas hos dem.

Det som bland annat tas bort är dina...
...eventuella hemsidor och databaser.
...eventuella domännamn och dns-inställningar.
...eventuella e-postadresser med tillhörande e-postmeddelanden.
...personuppgifter i vårt CRM-system.
...säkerhetskopior av ovanstående tas bort enligt vårt schema för säkerhetskopior.

Bland det som inte tas bort finns bland annat:

Data som krävs enligt bokföringslagen.

Dina rättigheter som användare av Moln8s tjänster

Du har rätt att få information från oss om vilken behandling av dina personuppgifter som sker och vad syftet är i de fall vi är personuppgiftsansvariga.

Nedanstående information är en summering kring hur vi tillgodoser dina rättigheter kring dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Rätt till information
Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag av dina personuppgifter där du meddelar vilken information du önskar ta del av.

Rätt till rättelse
Om du upptäcker att personuppgifter vi lagrar om dig inte är korrekt eller saknas har du rätt att begära att vi justerar eller kompletterar uppgifterna. När justeringen är genomförd meddelar vi eventuella partners och underleverantörer som också berörs av justeringen.

Rätt till radering (“rätten att bli bortglömd”)
Du har som kund rätt att få dina personuppgifter raderade om…

...uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlades in för.
...du återkallar ditt samtycke för uppgifter som inte har någon annan rättslig grund.
...behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
...du motsätter dig intresseavvägning som rättslig grund och det inte finns någon annan rättslig grund som väger tyngre.
...personuppgifterna inte har behandlats enligt dataskyddsförordningen.
...radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
Undantaget är personuppgifter som krävs enligt lag, t ex fakturauppgifter som sparas så länge det krävs enligt bokföringslagen.

När radering genomförs meddelar vi även eventuella partners och underleverantörer som berörs av justeringen.

Rätt till begränsning (fr o m 2018-05-25)
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

När du anser att dina personuppgifter hos Moln8 inte är korrekta och har begärt justering eller komplettering kan du begära att behandling begränsas i väntan på att justeringen utreds.
Om behandlingen av dina personuppgifter är olaglig, men du motsätter dig att uppgifterna ska raderas kan du istället begära en begränsning av användningen.
När Moln8 inte längre behandlar personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
När du har invänt mot behandling i väntan på kontroll av huruvida Moln8 berättigade skäl väger tyngre än ditt berättigade skäl.
När begränsningen upphör ska du informeras om detta.

Dataportabilitet (fr o m 2018-05-25)
Du har i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. T ex en annan hosting- eller domänleverantör.

Detta gäller då du…

...lämnat datan själv till Moln8.
...lämnat ditt samtycke till databehandlingen.
...databehandlingen krävs för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster du beställt av oss.
Detta gäller inte då vi behandlar din data…

...på grund av intresseavvägning.
...skyldighet enligt lag.
Moln8 har skyldighet att underlätta vid överflyttning av din data.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att invända mot Moln8 behandling av dina personuppgifter om behandlingen sker...

...för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
...som ett led i myndighetsutövning.
...efter intresseavvägning
Om Moln8 motsätter sig din invändning behöver vi kunna visa skäl som väger tyngre än dina intressen.

När det gäller behandling i form av marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Automatiserat beslutsfattande
Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Klagomål
Anser du att vi behandlar uppgifter om dig i strid med gällande lagstiftning bör du anmäla det till vårt dataskyddsombud snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Begära skadestånd
Om du lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då skicka in en skadeståndsbegäran till vårt dataskyddsombud eller väcka skadeståndsåtalan i domstol.

Användning av kakor (cookies)

Moln8s webbplatser använder kakor. En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas i din dator.

Vi använder två typer av kakor:

Sessionskakor: En sessionskaka sparas bara temporärt under ditt besök på webbplatsen och används till exempel för att hålla reda på om du är inloggad eller inte.
Permanenta kakor: Permanenta kakor sparas i en fil på din dator under en begränsad tid. De används för att förbättra din upplevelse som återkommande besökare av våra webbplatser. Vissa permanenta kakor är så kallade tredjepartskakor (kakor som sätts av tredje part) från verktyg vi använder i analyssyfte för att kunna förbättra våra tjänster och din upplevelse, samt för viss typ av marknadsföring. Läs mer om vilka tredjepartskakor vi använder och varför

Neka kakor

Din webbläsare kan ställas in så att den automatiskt nekar kakor. Du kan också radera tidigare lagrade kakor. Läs mer på din webbläsares hjälpsidor för att ta reda på hur du gör.

Moln8s webbplatser fungerar felfritt om du nekar persistenta kakor och tredjepartskakor, men om du nekar sessionskakor kan vi inte garantera att webbplatsen fungerar som utlovat då till exempel funktionalitet som att hålla dig inloggad inte är möjlig.

Mer information om kakor
Lär dig mer om kakor på Post- och telestyrelsens hemsida